Akcijas “MAXIMA-20. LAIKA KAPSULA.” noteikumi

Termini:

Akcija:            

“MAXIMA-20. Laika kapsula.” akcija, kuras ietvaros tiek rīkota izloze.

Noteikumi:

Akcijas noteikumi.

Dalībnieks:

Jebkura 14 (četrpadsmit) gadu vecumu sasniegusi persona, kura atbilstoši Noteikumiem veikusi nepieciešamās darbības, lai piedalītos Loterijā.

Vietne:

Akcijas norises mājaslapa: www.maxima20.lv/laika-kapsula

Laimests:

MAXIMA dāvanu karte 20 EUR (divdesmit euro) vērtībā. Laimestu skaits - 10 (desmit).

Laimētājs:

Persona, kas dalījusies ar Akcijas “MAXIMA-20. Laika kapsula” digitālajā risinājumā izveidoto kartiņu savā Facebook profilā un ir izlozēta kā Laimesta saņēmējs.

Rīkotājs:

Akcijas rīkotājs SIA “MAXIMA Latvija”, reģ. Nr. 40003520643.

1. Akcijas norises laiks un teritorija

1.1. Akcijas norises laiks, kad Dalībnieki var piedalīties Akcijā ir noteikts no 2021. gada 19. aprīļa, plkst. 12:00 līdz  2021. gada 5. maijam 23:59.

1.2. Akcijas norises teritorija ir Latvijas Republika.

2. Laimētāji

2.1. Akcijā tiks izlozēti 10 (desmit) Laimētāji.

2.2. Dalībniekam ir iespēja piedalīties Akcijā neierobežotu reižu skaitu, bet viens Dalībnieks var laimēt tikai 1 (vienu) Laimestu.

3. Dalības nosacījumi:

3.1. Lai kļūtu par Akcijas Dalībnieku un piedalītos Laimestu izlozē, ir jāveic sekojošas darbības:

3.1.1. jādodas uz vietni https://www.maxima20.lv/laika-kapsula;

3.1.2. jāatzīmē lodziņā apstiprinājums par iepazīšanos ar Akcijas Noteikumiem un Privātuma paziņojumu par personas datu apstrādi projekta “MAXIMA-20. Laika kapsula” ietvaros   

3.1.3. jāpieslēdzas vietnes www.maxima20.lv sadaļai “Laika kapsula” izmantojot savu Facebook pasi;   

3.1.4. jāizveido sava digitālā kartiņa, izvēloties tās dizainu, vienu no sagatavotajiem teikuma sākumiem un pabeidzot to ar savu vīziju, kādu tu redzi Latviju, sevi, savu ģimeni vai sabiedrību kopumā.

3.1.5. jādalās savā Facebook profilā ar izveidoto digitālo kartiņu, spiežot pogu “Dalies un laimē”.

3.1.6. digitālās kartiņai ir jābūt publiski redzamai Dalībnieka Facebook profilā līdz 2021. gada 6.maijam.

3.2. Akcijas izlozē piedalās tikai tie Dalībnieki, kuri ar savu digitālo kartiņu ir dalījušies Facebook vietnē un, atzīmējot apstiprinājumu par iepazīšanos ar Akcijas Noteikumiem un Privātuma paziņojumu, uzņemas līgumiskas saistības pret Rīkotāju, kā arī pilnu atbildību par digitālajā kartiņā ierakstītā teksta atbilstību sabiedrībā vispārpieņemtajām ētikas, morāles un tikumības normām.

3.3. Dalība Akcijā ir bez maksas.

4. Izloze, laimētāju publicēšana un sazināšanās ar Laimētājiem

4.1. Laimētāju izloze notiks 2021.gada 6. maijā plkst. 12:00 starp visiem Akcijas Dalībniekiem.

4.2. Izloze tiek veikta pēc nejaušības principa.

4.3. Akcijas izlozes rezultāti tiks publicēti vietnē https://www.maxima20.lv/laika-kapsula līdz 2021. gada11. maijam.

4.4. Ar katru Laimētāju izlozes veicēja un organizētāja vārdā sazināsies SIA "Inspired Connect" (reģ. Nr. 40103934855).

4.5. Katrs Laimētājs varēs saņemt Laimestu Inspired Connect ofisā Rīgā, Tērbatas ielā 30, LV-1011, vai citā veidā, iepriekš par to vienojoties ar izlozes veicēju.

5. Citi noteikumi

5.1. Apstiprinot savu Dalību Akcijas izlozē, proti, daloties ar testa rezultātu savā Facebook profilā, Dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar Akcijas noteikumiem un Privātuma paziņojumu par personas datu apstrādi projekta “MAXIMA-20. Laika kapsula.” ietvaros. Akcijas Noteikumu izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Akcijas Dalībniekiem.

5.2. Rīkotājs apstrādā Dalībnieku personas datus reģistrācijai izlozē, ievērojot Privātuma paziņojuma par personas datu apstrādi projekta “MAXIMA-20. Laika kapsula.” ietvaros noteikumus.

5.3. Akcijas Rīkotājs veic datu ievākšanu, kuru Dalībnieks norāda, pieslēdzoties Facebook vietnei, un apstrādi, lai identificētu Laimētāju un varētu nodrošināt Laimesta piegādi.

5.4. Datu uzglabāšanas ilgums. Publiski informācija par Laimētājiem vietnē https://www.maxima20.lv/laika-kapsula tiks izvietota līdz 2021. gada 8. jūnijam. Digitālās kartiņas ar izveidotāja FB profila vārdu līdz 2021.gada 31.decembrim.

5.5. Rīkotājs nav un nebūs atbildīgs par jebkādiem Dalībnieku materiālajiem zaudējumiem, kas saistīti ar piedalīšanos Akcijā, Akcijas pārtraukšanu, apturēšanu, noteikumu izmaiņām, Laimestu saņemšanu un lietošanu. Ar Laimesta saņemšanu saistītie papildu izdevumi, ka piemēram (bet ne tikai) transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

5.6. Rīkotāja un Dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos Noteikumos un Privātuma paziņojumā par personas datu apstrādi projekta “MAXIMA-20. Laika kapsula” ietvaros. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Akciju ir tikai informatīvs raksturs.

5.7. Rīkotājs patur tiesības vienpusēji pārtraukt Akcijas norisi vai mainīt Akcijas noteikumus un norises periodu, publiskojot informāciju par izmaiņām vietnē www.maxima20.lv/laika-kapsula

5.8. Rīkotāja kontaktinformācija, kur vērsties jautājumu un pretenziju gadījumā attiecībā uz Akcijas norisi: e-pasts: , tel. 80002020.

Maxima 20 gadi nākotnei