Privātuma paziņojums

par personas datu apstrādi projekta “MAXIMA-20. Laika kapsula.” ietvaros

1. Pārzinis un kontaktinformācija:

 • Personas datu apstrādi projekta “MAXIMA-20.” ietvaros kā datu pārzinis veic: “MAXIMA Latvija" SIA (turpmāk – Uzņēmums)
  Reģistrācijas Nr. 40003520643
  Juridiskā adrese: Maskavas 257, Rīga LV-1019
  Tālr. 20008080, e-pasta adrese:
 • Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
  Ja esat Dalībnieks un vēlaties, lai Jūsu reģistrācijas informācija tiktu dzēsta no interneta vietnes, rakstiet uz e-pastu

2. Apstrādājamie personas dati:

Projekta “MAXIMA-20. Laika kapsula.“ ietvaros tiek apstrādāti šādi personas dati:

 • Par Dalībnieku, turpmāk – Dalībnieks, (t.i. persona, kura piekritusi dalībai projektā “MAXIMA-20. Laika kapsula.”): 
  -   kontaktinformācija (Facebook vārds, Facebook bilde un e-pasta adrese, ar kuru dalībnieks pieslēgsies Facebook vietnei).

3. Personas datu iegūšanas avots:

Personas dati par Dalībnieku tiek iegūti no paša dalībnieka, Dalībniekam veicot apzinātas darbības un pieslēdzoties Facebook vietnē, lai dalītos ar savu rezultātu.

4. Personas datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats:

Personas datu apstrāde projekta “ MAXIMA-20. Laika kapsula ” ietvaros notiek nolūkā:

 • Izlozes veikšanai, administrēšanai un laimesta izsniegšanai Laimētājam.
 • Veicināt Uzņēmuma tēla popularitāti un zīmolu atpazīstamību
 • Publicēt informāciju par Laimētājiem Akcijas interneta vietnē

Personas datu apstrādes juridiskais pamats:

 • Leģitīmu interešu nodrošināšana (Regulas  6.p.1.d.(f) apakšpunkts) – Dalībniekam ir leģitīma interese saņemt balvu izlozes gadījumā
 • Leģitīmu interešu nodrošināšana (Regulas 6.p.1.d.(f) apakšpunkts) – Uzņēmumam ir leģitīma interese veicināt sava Facebook profila skatījumu pieaugumu, dažādojot sava Facebook profila saturu un saistot Uzņēmuma tēlu ar pozitīviem notikumiem sava tēla popularitāti un zīmolu atpazīstamību
 • Dalībniekam ir leģitīma interese uzzināt par uzvaru un iespējām saņemt balvu, bet Uzņēmumam nodrošināt godīgu projektu un uzvarētāju noteikšanas norisi un caurspīdīgumu

Ar personas datu apstrādi saistītie nolūki:

 • Saziņa ar Dalībnieku par administratīviem jautājumiem (nepieciešamības gadījumā)
 • Informācijas saglabāšana Uzņēmuma tiesisko interešu aizsardzībai strīdus gadījumā
 • Informācijas saglabāšana juridisko prasību izpildes nodrošināšanai

Apstrādes juridiskais pamats:

 • Līgumsaistību izpilde (Regulas 6.p.1.d.(b) apakšpunkts), ko uzņemas Dalībnieks reģistrējoties vietnē un apstiprinot Noteikumus un daloties ar rezultātu Facebook vietnē
 • Leģitīmu interešu nodrošināšana (Regulas 6.p.1.d.(f) apakšpunkts) – Uzņēmumam ir leģitīma interese saglabāt pierādījumus savu tiesisko interešu aizstāvībai strīdus gadījumā
 • Juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6.p.1.d.(c) apakšpunkts) – Uzņēmumam ir pienākums nodrošināt likuma Par grāmatvedību prasību izpildi attiecībā uz attaisnojuma dokumentu glabāšanu

5. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas:

 • Attiecībā uz visu informācijas kopumu vai atsevišķām daļām – valsts un tiesībsargājošās iestādes, ja tiek saņemts pamatots rakstveida pieprasījums;
 • Sadarbības partneri vai pakalpojumu sniedzēji noslēgtā līguma ietvaros (piemēram, lai nodrošinātu Uzņēmuma tiesisko interešu aizsardzību vai veiktu kādus uzdevumus, kam nepieciešama ārpakalpojuma speciālistu piesaistīšana);
 • Izlozes veicējs un organizētājs SIA "Inspired Connect" (reģ. Nr. 40103934855).
 • Personas datus nav paredzēts nosūtīt ārpus ES/EEZ valstīm.

6. Personas datu glabāšanas ilgums:

 • Publiski informācija par uzvarētājiem tiks izvietota līdz 2021.gada 8. Maijam, digitālās kartiņas ar izveidotāja FB profila vārdu līdz 2021.gada 31.decembrim.
 • Pēc publicitātes ierobežošanas, dati tiks glabāti 5 gadus, lai nodrošinātu pierādījumus datu apstrādes pamatojumam pretenziju gadījumā;
 • To personu dati, kurām tiks izsniegtas balvas, tiks glabāti 5 gadus saskaņā ar grāmatvedības regulējošiem normatīviem aktiem.

7.      Datu subjektu tiesības:

Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti Akcijas “MAXIMA-20. Laika kapsula.” ietvaros, Jums ir tiesības pieprasīt no Uzņēmuma:

piekļuvi saviem personas datiem;

- savu personas datu labošanu, ja uzskatāt, ka informācija ir neprecīza vai nepatiesa;

- savu personas datu dzēšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie tika apstrādāti, kā arī ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;

- apstrādes ierobežošanu: ja apstrīdat datu precizitāti; ja datu apstrāde ir nelikumīga, bet nevēlaties, lai dati tiktu izdzēsti, tā vietā prasot datu izmantošanas ierobežošanu; personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu vai aizstāvētu savas likumīgās prasības; esat iebildis pret datu apstrādi, bet vēl nav pārbaudīts vai apstrādes leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;

- tiesības iebilst pret apstrādi, ja Jūsu datu apstrāde tiek pamatota ar Uzņēmuma leģitīmām interesēm;

- tiesības uz datu rnesamību, ja Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma izpilde un apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem;

- tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, tomēr Uzņēmums aicina vispirms vērsties pie Uzņēmuma datu aizsardzības speciālista, rakstot uz , lai vienotos par situācijas risinājumu, jo arī pats Uzņēmums ir ieinteresēts nodrošināt tiesisku personas datu apstrādi.

Lai īstenotu savas datu subjekta tiesības, sazinieties ar Uzņēmumu, izmantojot 1.punktā norādīto kontaktinformāciju.

Rīgā, 2021. gada 18. martā.

Maxima 20 gadi nākotnei